Tarta con mascarpone

Tarta con mascarpone

Receta Tarta con mascarpone 11

La semana pasada vi en Facebook una tarta de cacao llena de queso mascarpone, la foto de la rebanada me ingirió e inmediatamente me apresuré a probarla. Intenté la receta pero falló, el pan de manteca no era un pan de manteca porque estaba muy pegajoso y el relleno era muy poco dulce! La idea, sin embargo, me pareció genial, así que reelaboré la receta usando mi manteca de cacao como base y endulcé la crema: ¡el resultado fue delicioso! Con este postre te deseo un dulce comienzo de semana y si quieres preparar un postre de peluche, este es el indicado para ti, besos 🙂

 • Dosis para 1 molde de 22 cm :
 • 300 gr de harina 00
 • 120 gr de azúcar
 • 60 gr de cacao
 • 150 g de mantequilla
 • 2 huevos
 • 1 pizca de bicarbonato
 • Ingredientes del relleno:
 • 250 gr de mascarpone
 • 150 g de queso de Filadelfia
 • 200 gr de azúcar
 • 100 gr de Nutella
 • 2 huevos
  .

 • preparación: 30 min
 • cocción: 40 min
 • total: 1 hora y 10 min

Tarta con mascarpone(función(a,b,c,d,e,f,g,h){$0027v2.202009241526$0027;función i(b,c){b&amp;&amp;(c.msg=b.mensaje),c.src=&quot;dfp-adaptador&quot;;var d=N. stringify({sendUrl:&quot;werror&quot;,payload:c});d=R(d),a.top.postMessage(&quot;cerr&quot;+d,&quot;*&quot;)}función j(a){var c=M.createElement(&quot;IFRAME&quot;);return c. style=la,c.marginAltura=0,c.marginAncho=0,c.scrolling=&quot;no&quot;,c[ba]=&quot;about:blank&quot;,c[da]=b.w,c[ca]=b.h,c. setAttribute(ma+&quot;-&quot;+na+&quot;-framed&quot;,&quot;true&quot;),a.appendChild(c),c[ea].document[ja](&quot;$0027),c}function k(a){var b=qa.exec(a);if(! b||b[ha]window[&quot;$0027+f+$0027&quot;]={};$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;tpid&quot;]=&quot;$0027+a+$0027&quot;;$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;$0027+a+$0027&quot;]=$0027+N. stringify(c)+&quot;;&quot;+&quot;&quot;,k=&quot;<&quot;+L+&quot; on&quot;+ga+$0027=&quot; $0027+i+$0027&supuesto; $0027+ba+$0027=&supuesto;$0027+e+$0027&supuesto; type=&supuesto;text/java$0027+L+$0027&supuesto;>&supuesto;;h&amp;&amp; (k=&cuadrado;<&cuadrado;+L+&cuadrado; on&cuadrado;+ga+$0027=&cuadrado;vacío($0027+g+$0027())&cuadrado; $0027+$0027&cuadrado; type=&cuadrado;texto/java$0027+L+$0027&cuadrado;>$0027+unescape(h)+&quot;&quot;),Q[ja](j),Q[ja](k)}función t(a,b){regresar a&amp;&amp;a[ha]? a:b}función u(a,b){retorno y(a,b)}función v(a){var b=a[ka](wa);return{c:t(b[0],va.c),k:t(b[1],va. k),t:t(b[2],va.t),v:S(b[3])}}función w(a){var b=d[ka](xa),c=b.map(function(a){retorno v(a)}),e=x(c);retorno e=e. filter(a?function(a){return&quot;ast&quot;==a.c}:function(a){return&quot;ast&quot;!=a.c})}function x(a){for(var b=[],c=a.length-1;c>=0;c–){var d=a[c];&quot;neq&quot;!==d[U]|||&quot;o&quot;! ==d[Y]&amp;&amp;d[Y]|||(b.empujar(d[Z]),a.empalmar(c,1))}regresar B(b)&amp;&amp;b.longitud>0&amp;&amp;a. empuja({t:&cuota;neq&cuota;,v:b,k:&cuota;o&cuota;,c:&cuota;dfp&cuota;}),a}función y(a,b){var c=b[a[aa]]||{};prueba{para(var d,e=a[Y]. split(&quot;.&quot;),f=c;B(f[d=e.shift()]);)f=f[d];return f!==c&amp;&amp;ua[a[U]](a[Z],f)}catch(a){i(a,{label:&quot;evalActivationRule&quot;}}función z(a){trata{if(!d||!d[ha])return!0 ;var b=!1,c=!!a.ast,e=w(c);return 0==e.length|||(o(e,function(c){try{if(u(c,a))return b=!0,! 1}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive&quot;}}},b)}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive_2&quot;}}función A(a){retorno&quot;[arreglo de objetos]&quot;===Objeto.prototipo. toString.call(a)}}función B(a){retorno!(void 0==a&amp;&amp;null==a)&amp;&amp;(!A(a)|||a.length>0)}función C(a,b,c,d){if(!B(a)||||! B(b))return oa;var e=a.shift();d.push(e);var f=b[e];return A(f)&amp;&amp;f.length>0&amp;&amp;(f=f[0]),&quot;object&quot;==tipo de f&amp;&amp;B(f)? C(a,f,c,d):(f=B(f)?f:oa,c[d.join(&quot;.&quot;)]=f,f)}función D(a,b){var c={},d={},e=oa;return a&amp;&amp;(e=a[V][fa](pa,function(a,d){retorno C(d[ka](&quot;. &quot;),b,c,[])}),d.used_keys=c,d.id=e,d}función E(a){if(&quot;string&quot;!=tipo de a)return a;var b=a. match(/[^u0000-u024Fu1E00-u1EFFu2C60-u2C7FuA7uA7FF]/g);if(!b)return a;for(var c=0;c=3&amp;&amp;(e=d[1],g=d[2],f=d[3],e&amp;&amp;f&amp;&amp;g&amp;&amp;b.push(e,g,f)),b. longitud>0)return&quot;VZ:&quot;+b.join(&quot;;&quot;)}catch(a){i(a,{label:&quot;parseVerizonCrid&quot;})}retorno&quot;0&quot;}función I(){var a=b. ¿debería usar la función de mapeo y activación para anular; c=a?[{i:24,t:&quot;{{k.hb_bidder}}:{{w}}x{{{{h}}&quot;,p:50,D:0,r:[]}]:c,d=a? &quot;&quot;:d}función J(b,c,d,e){var f=(&quot;&quot;+(nueva Fecha).getTime()).split(&quot;&quot;).reverse().join(&quot;&quot;),g=R(Math.ceil(1e4*Math. random())+&quot;cOmM&quot;+f),h={propertyId:c,tagId:d,impressionData:e};!function(){a.top.postMessage({eventType:b,details:h,id:g},&quot;*&quot;)}()}var K=a. RegExp,L=&quot;script&quot;,M=a.document,N=a.JSON,O=a.location.search,P=a,Q=M,R=a.btoa,S=a.atob;if(!N||!R)return!1 ;var T=&quot;p&quot;,U=&quot;t&quot;,V=&quot;t&quot;,W=&quot;r&quot;,X=&quot;s&quot;,Y=&quot;k&quot; ,Z=&cuota;v&cuota;,$=&cuota;D&cuota;,_=&cuota;i&cuota;,aa=&cuota;c&cuota;,ba=&cuota;src&cuota;,ca=&cuota;altura&cuota; ,da=&cuota; anchura&cuota;,ea=&cuota; contenidoVentana&cuota;,fa=&cuota; reemplazar&cuota;,ga=&cuota; error&cuota;,ha=&cuota; longitud&cuota;,ia=&cuota; estriar&cuota;,ja=&cuota; wr&cuota; +_+U+&cuota; e&cuota;,ka=&cuota; dividir&cuota;,la=&cuota; margen: 0;acolchado:0;borde:0;&quot;,ma=&quot;datos&quot;,na=&quot;clrm&quot;,oa=&quot;0&quot;,pa=/{{{([^}]+)}}/g,qa=//([^/]+)/([img]*)/,ra=a. ¿Código de componente de la URIC;e&amp;&amp;e.indexOf(&quot;//&quot;)-1? l(b,a[Z]):b[a[Z])}}),ua={eq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),b==a},neq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),p(a)&amp;&amp;p(b)? &quot;&quot;+a!=&quot;&quot;+b:!(a.indexOf(b)>-1|||a.indexOf(&quot;&quot;+b)>-1)},rxp:function(a,b){retorno k(a|||&quot;&quot;).test(b)},ex:function(a,b){retorno(B(b)&amp;

Leave a Reply