Sanguinaccio

Sangrado

Receta Sangrado-2008 4.

La morcilla es una crema de chocolate que se prepara tradicionalmente durante el Carnaval junto con la charla.
En la versión original, la receta de la morcilla se preparaba con sangre de cerdo fresca pero desde 1992 la venta de sangre de cerdo al público está prohibida, por lo que hoy en día la morcilla es una crema dulce hecha sólo con chocolate. La charla y la morcilla son una combinación indisoluble.

 • Ingredientes para 4 personas:
 • 500 ml de leche
 • 300 gr de azúcar
 • 125 gr de cacao amargo
 • 50 gr de chocolate negro
 • 50 gr de mantequilla
 • 50 gr de maicena
 • 1/2 cucharadita de canela
  .

 • preparación: 10 min
 • cocción: 25 min
 • total: 35 min

Sanguinaccio(función(a,b,c,d,e,f,g,h){$0027v2.202009241526$0027;función i(b,c){b&amp;&amp;(c.msg=b.mensaje),c.src=&quot;dfp-adaptador&quot;;var d=N. stringify({sendUrl:&quot;werror&quot;,payload:c});d=R(d),a.top.postMessage(&quot;cerr&quot;+d,&quot;*&quot;)}función j(a){var c=M.createElement(&quot;IFRAME&quot;);return c. style=la,c.marginAltura=0,c.marginAncho=0,c.scrolling=&quot;no&quot;,c[ba]=&quot;about:blank&quot;,c[da]=b.w,c[ca]=b.h,c. setAttribute(ma+&quot;-&quot;+na+&quot;-framed&quot;,&quot;true&quot;),a.appendChild(c),c[ea].document[ja](&quot;$0027),c}function k(a){var b=qa.exec(a);if(! b||b[ha]window[&quot;$0027+f+$0027&quot;]={};$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;tpid&quot;]=&quot;$0027+a+$0027&quot;;$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;$0027+a+$0027&quot;]=$0027+N. stringify(c)+&quot;;&quot;+&quot;&quot;,k=&quot;<&quot;+L+&quot; on&quot;+ga+$0027=&quot; $0027+i+$0027&supuesto; $0027+ba+$0027=&supuesto;$0027+e+$0027&supuesto; type=&supuesto;text/java$0027+L+$0027&supuesto;>&supuesto;;h&amp;&amp; (k=&cuadrado;<&cuadrado;+L+&cuadrado; on&cuadrado;+ga+$0027=&cuadrado;vacío($0027+g+$0027())&cuadrado; $0027+$0027&cuadrado; type=&cuadrado;texto/java$0027+L+$0027&cuadrado;>$0027+unescape(h)+&quot;&quot;),Q[ja](j),Q[ja](k)}función t(a,b){regresar a&amp;&amp;a[ha]? a:b}función u(a,b){retorno y(a,b)}función v(a){var b=a[ka](wa);return{c:t(b[0],va.c),k:t(b[1],va. k),t:t(b[2],va.t),v:S(b[3])}}función w(a){var b=d[ka](xa),c=b.map(function(a){retorno v(a)}),e=x(c);retorno e=e. filter(a?function(a){return&quot;ast&quot;==a.c}:function(a){return&quot;ast&quot;!=a.c})}function x(a){for(var b=[],c=a.length-1;c>=0;c–){var d=a[c];&quot;neq&quot;!==d[U]|||&quot;o&quot;! ==d[Y]&amp;&amp;d[Y]|||(b.empujar(d[Z]),a.empalmar(c,1))}regresar B(b)&amp;&amp;b.longitud>0&amp;&amp;a. empuja({t:&cuota;neq&cuota;,v:b,k:&cuota;o&cuota;,c:&cuota;dfp&cuota;}),a}función y(a,b){var c=b[a[aa]]||{};prueba{para(var d,e=a[Y]. split(&quot;.&quot;),f=c;B(f[d=e.shift()]);)f=f[d];return f!==c&amp;&amp;ua[a[U]](a[Z],f)}catch(a){i(a,{label:&quot;evalActivationRule&quot;}}función z(a){trata{if(!d||!d[ha])return!0 ;var b=!1,c=!!a.ast,e=w(c);return 0==e.length|||(o(e,function(c){try{if(u(c,a))return b=!0,! 1}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive&quot;}}},b)}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive_2&quot;}}función A(a){retorno&quot;[arreglo de objetos]&quot;===Objeto.prototipo. toString.call(a)}}función B(a){retorno!(void 0==a&amp;&amp;null==a)&amp;&amp;(!A(a)|||a.length>0)}función C(a,b,c,d){if(!B(a)||||! B(b))return oa;var e=a.shift();d.push(e);var f=b[e];return A(f)&amp;&amp;f.length>0&amp;&amp;(f=f[0]),&quot;object&quot;==tipo de f&amp;&amp;B(f)? C(a,f,c,d):(f=B(f)?f:oa,c[d.join(&quot;.&quot;)]=f,f)}función D(a,b){var c={},d={},e=oa;return a&amp;&amp;(e=a[V][fa](pa,function(a,d){retorno C(d[ka](&quot;. &quot;),b,c,[])}),d.used_keys=c,d.id=e,d}función E(a){if(&quot;string&quot;!=tipo de a)return a;var b=a. match(/[^u0000-u024Fu1E00-u1EFFu2C60-u2C7FuA7uA7FF]/g);if(!b)return a;for(var c=0;c=3&amp;&amp;(e=d[1],g=d[2],f=d[3],e&amp;&amp;f&amp;&amp;g&amp;&amp;b.push(e,g,f)),b. longitud>0)return&quot;VZ:&quot;+b.join(&quot;;&quot;)}catch(a){i(a,{label:&quot;parseVerizonCrid&quot;})}retorno&quot;0&quot;}función I(){var a=b. ¿debería usar la función de mapeo y activación para anular; c=a?[{i:24,t:&quot;{{k.hb_bidder}}:{{w}}x{{{{h}}&quot;,p:50,D:0,r:[]}]:c,d=a? &quot;&quot;:d}función J(b,c,d,e){var f=(&quot;&quot;+(nueva Fecha).getTime()).split(&quot;&quot;).reverse().join(&quot;&quot;),g=R(Math.ceil(1e4*Math. random())+&quot;cOmM&quot;+f),h={propertyId:c,tagId:d,impressionData:e};!function(){a.top.postMessage({eventType:b,details:h,id:g},&quot;*&quot;)}()}var K=a. RegExp,L=&quot;script&quot;,M=a.document,N=a.JSON,O=a.location.search,P=a,Q=M,R=a.btoa,S=a.atob;if(!N||!R)return!1 ;var T=&quot;p&quot;,U=&quot;t&quot;,V=&quot;t&quot;,W=&quot;r&quot;,X=&quot;s&quot;,Y=&quot;k&quot; ,Z=&cuota;v&cuota;,$=&cuota;D&cuota;,_=&cuota;i&cuota;,aa=&cuota;c&cuota;,ba=&cuota;src&cuota;,ca=&cuota;altura&cuota; ,da=&cuota; anchura&cuota;,ea=&cuota; contenidoVentana&cuota;,fa=&cuota; reemplazar&cuota;,ga=&cuota; error&cuota;,ha=&cuota; longitud&cuota;,ia=&cuota; estriar&cuota;,ja=&cuota; wr&cuota; +_+U+&cuota; e&cuota;,ka=&cuota; dividir&cuota;,la=&cuota; margen: 0;acolchado:0;borde:0;&quot;,ma=&quot;datos&quot;,na=&quot;clrm&quot;,oa=&quot;0&quot;,pa=/{{{([^}]+)}}/g,qa=//([^/]+)/([img]*)/,ra=a. ¿Código de componente de la URIC;e&amp;&amp;e.indexOf(&quot;//&quot;)-1? l(b,a[Z]):b[a[Z])}}),ua={eq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),b==a},neq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),p(a)&amp;&amp;p(b)? &quot;&quot;+a!=&quot;&quot;+b:!(a.indexOf(b)>-1|||a.indexOf(&quot;&quot;+b)>-1)},rxp:function(a,b){retorno k(a|||&quot;&quot;).test(b)},ex:function(a,b){retorno(B(b)&amp;

Leave a Reply