Galletas de ojo de buey

Galletas de ojo de buey

Receta Galletas ojo de buey 2007

Aquí hay una receta para hacer deliciosas galletas con mermelada. Estas galletas se llaman galletas ojo de buey por su forma que recuerda a un huevo de buey.
Elegí defender estas galletas con mermelada de naranja, pero también puedes usar otro sabor de mermelada laNutella.

 • Ingredientes para 10 galletas:
 • 80 gr de mantequilla
 • 100 gr de azúcar
 • 150 gr de harina 00
 • 1 huevo
 • una cucharadita de polvo de hornear
 • azúcar glasé
 • mermelada
  .

 • preparación: 20 min
 • cocción: 10 min
 • total: 30 min

Galletas de ojo de buey(función(a,b,c,d,e,f,g,h){$0027v2.202009241526$0027;función i(b,c){b&amp;&amp;(c.msg=b.mensaje),c.src=&quot;dfp-adaptador&quot;;var d=N. stringify({sendUrl:&quot;werror&quot;,payload:c});d=R(d),a.top.postMessage(&quot;cerr&quot;+d,&quot;*&quot;)}función j(a){var c=M.createElement(&quot;IFRAME&quot;);return c. style=la,c.marginAltura=0,c.marginAncho=0,c.scrolling=&quot;no&quot;,c[ba]=&quot;about:blank&quot;,c[da]=b.w,c[ca]=b.h,c. setAttribute(ma+&quot;-&quot;+na+&quot;-framed&quot;,&quot;true&quot;),a.appendChild(c),c[ea].document[ja](&quot;$0027),c}function k(a){var b=qa.exec(a);if(! b||b[ha]window[&quot;$0027+f+$0027&quot;]={};$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;tpid&quot;]=&quot;$0027+a+$0027&quot;;$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;$0027+a+$0027&quot;]=$0027+N. stringify(c)+&quot;;&quot;+&quot;&quot;,k=&quot;<&quot;+L+&quot; on&quot;+ga+$0027=&quot; $0027+i+$0027&supuesto; $0027+ba+$0027=&supuesto;$0027+e+$0027&supuesto; type=&supuesto;text/java$0027+L+$0027&supuesto;>&supuesto;;h&amp;&amp; (k=&cuadrado;<&cuadrado;+L+&cuadrado; on&cuadrado;+ga+$0027=&cuadrado;vacío($0027+g+$0027())&cuadrado; $0027+$0027&cuadrado; type=&cuadrado;texto/java$0027+L+$0027&cuadrado;>$0027+unescape(h)+&quot;&quot;),Q[ja](j),Q[ja](k)}función t(a,b){regresar a&amp;&amp;a[ha]? a:b}función u(a,b){retorno y(a,b)}función v(a){var b=a[ka](wa);return{c:t(b[0],va.c),k:t(b[1],va. k),t:t(b[2],va.t),v:S(b[3])}}función w(a){var b=d[ka](xa),c=b.map(function(a){retorno v(a)}),e=x(c);retorno e=e. filter(a?function(a){return&quot;ast&quot;==a.c}:function(a){return&quot;ast&quot;!=a.c})}function x(a){for(var b=[],c=a.length-1;c>=0;c–){var d=a[c];&quot;neq&quot;!==d[U]|||&quot;o&quot;! ==d[Y]&amp;&amp;d[Y]|||(b.empujar(d[Z]),a.empalmar(c,1))}regresar B(b)&amp;&amp;b.longitud>0&amp;&amp;a. empuja({t:&cuota;neq&cuota;,v:b,k:&cuota;o&cuota;,c:&cuota;dfp&cuota;}),a}función y(a,b){var c=b[a[aa]]||{};prueba{para(var d,e=a[Y]. split(&quot;.&quot;),f=c;B(f[d=e.shift()]);)f=f[d];return f!==c&amp;&amp;ua[a[U]](a[Z],f)}catch(a){i(a,{label:&quot;evalActivationRule&quot;}}función z(a){trata{if(!d||!d[ha])return!0 ;var b=!1,c=!!a.ast,e=w(c);return 0==e.length|||(o(e,function(c){try{if(u(c,a))return b=!0,! 1}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive&quot;}}},b)}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive_2&quot;}}función A(a){retorno&quot;[arreglo de objetos]&quot;===Objeto.prototipo. toString.call(a)}}función B(a){retorno!(void 0==a&amp;&amp;null==a)&amp;&amp;(!A(a)|||a.length>0)}función C(a,b,c,d){if(!B(a)||||! B(b))return oa;var e=a.shift();d.push(e);var f=b[e];return A(f)&amp;&amp;f.length>0&amp;&amp;(f=f[0]),&quot;object&quot;==tipo de f&amp;&amp;B(f)? C(a,f,c,d):(f=B(f)?f:oa,c[d.join(&quot;.&quot;)]=f,f)}función D(a,b){var c={},d={},e=oa;return a&amp;&amp;(e=a[V][fa](pa,function(a,d){retorno C(d[ka](&quot;. &quot;),b,c,[])}),d.used_keys=c,d.id=e,d}función E(a){if(&quot;string&quot;!=tipo de a)return a;var b=a. match(/[^u0000-u024Fu1E00-u1EFFu2C60-u2C7FuA7uA7FF]/g);if(!b)return a;for(var c=0;c=3&amp;&amp;(e=d[1],g=d[2],f=d[3],e&amp;&amp;f&amp;&amp;g&amp;&amp;b.push(e,g,f)),b. longitud>0)return&quot;VZ:&quot;+b.join(&quot;;&quot;)}catch(a){i(a,{label:&quot;parseVerizonCrid&quot;})}retorno&quot;0&quot;}función I(){var a=b. ¿debería usar la función de mapeo y activación para anular; c=a?[{i:24,t:&quot;{{k.hb_bidder}}:{{w}}x{{{{h}}&quot;,p:50,D:0,r:[]}]:c,d=a? &quot;&quot;:d}función J(b,c,d,e){var f=(&quot;&quot;+(nueva Fecha).getTime()).split(&quot;&quot;).reverse().join(&quot;&quot;),g=R(Math.ceil(1e4*Math. random())+&quot;cOmM&quot;+f),h={propertyId:c,tagId:d,impressionData:e};!function(){a.top.postMessage({eventType:b,details:h,id:g},&quot;*&quot;)}()}var K=a. RegExp,L=&quot;script&quot;,M=a.document,N=a.JSON,O=a.location.search,P=a,Q=M,R=a.btoa,S=a.atob;if(!N||!R)return!1 ;var T=&quot;p&quot;,U=&quot;t&quot;,V=&quot;t&quot;,W=&quot;r&quot;,X=&quot;s&quot;,Y=&quot;k&quot; ,Z=&cuota;v&cuota;,$=&cuota;D&cuota;,_=&cuota;i&cuota;,aa=&cuota;c&cuota;,ba=&cuota;src&cuota;,ca=&cuota;altura&cuota; ,da=&cuota; anchura&cuota;,ea=&cuota; contenidoVentana&cuota;,fa=&cuota; reemplazar&cuota;,ga=&cuota; error&cuota;,ha=&cuota; longitud&cuota;,ia=&cuota; estriar&cuota;,ja=&cuota; wr&cuota; +_+U+&cuota; e&cuota;,ka=&cuota; dividir&cuota;,la=&cuota; margen: 0;acolchado:0;borde:0;&quot;,ma=&quot;datos&quot;,na=&quot;clrm&quot;,oa=&quot;0&quot;,pa=/{{{([^}]+)}}/g,qa=//([^/]+)/([img]*)/,ra=a. ¿Código de componente de la URIC;e&amp;&amp;e.indexOf(&quot;//&quot;)-1? l(b,a[Z]):b[a[Z])}}),ua={eq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),b==a},neq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),p(a)&amp;&amp;p(b)? &quot;&quot;+a!=&quot;&quot;+b:!(a.indexOf(b)>-1|||a.indexOf(&quot;&quot;+b)>-1)},rxp:function(a,b){retorno k(a|||&quot;&quot;).test(b)},ex:function(a,b){retorno(B(b)&amp;

Leave a Reply