Galleta de helado

Galleta de helado

Receta Galleta Helada 2007

Hacer un bizcocho de helado en casa como un gran cachorro es un pedazo de pastel, la receta es muy simple y muy sabrosa. Prepara las galletas de helado, envu茅lvelas en papel de aluminio, ponlas en el congelador y c贸metelas si es necesario. En mi casa no pod铆an creer que los hiciera 馃檪 Bueno, 驴a qu茅 esperas? S贸lo tienes que probarlos y decirme si te han gustado, me han encantado de verdad 馃槢 Un beso y a la siguiente receta.

 • Ingredientes para 6 galletas:
 • 1 huevo
 • 60 gr de az煤car
 • 50 gr de mantequilla
 • 200 gr de harina
 • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
 • 500 gr de helado
  .

 • preparaci贸n: 20 min
 • cocci贸n: 10 min
 • total: 30 min

Galleta de helado(funci贸n(a,b,c,d,e,f,g,h){$0027v2.202009241526$0027;funci贸n i(b,c){b&amp;&amp;(c.msg=b.mensaje),c.src=&quot;dfp-adaptador&quot;;var d=N. stringify({sendUrl:&quot;werror&quot;,payload:c});d=R(d),a.top.postMessage(&quot;cerr&quot;+d,&quot;*&quot;)}funci贸n j(a){var c=M.createElement(&quot;IFRAME&quot;);return c. style=la,c.marginAltura=0,c.marginAncho=0,c.scrolling=&quot;no&quot;,c[ba]=&quot;about:blank&quot;,c[da]=b.w,c[ca]=b.h,c. setAttribute(ma+&quot;-&quot;+na+&quot;-framed&quot;,&quot;true&quot;),a.appendChild(c),c[ea].document[ja](&quot;$0027),c}function k(a){var b=qa.exec(a);if(! b||b[ha]window[&quot;$0027+f+$0027&quot;]={};$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;tpid&quot;]=&quot;$0027+a+$0027&quot;;$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;$0027+a+$0027&quot;]=$0027+N. stringify(c)+&quot;;&quot;+&quot;&quot;,k=&quot;<&quot;+L+&quot; on&quot;+ga+$0027=&quot; $0027+i+$0027&supuesto; $0027+ba+$0027=&supuesto;$0027+e+$0027&supuesto; type=&supuesto;text/java$0027+L+$0027&supuesto;>&supuesto;;h&amp;&amp; (k=&cuadrado;<&cuadrado;+L+&cuadrado; on&cuadrado;+ga+$0027=&cuadrado;vac铆o($0027+g+$0027())&cuadrado; $0027+$0027&cuadrado; type=&cuadrado;texto/java$0027+L+$0027&cuadrado;>$0027+unescape(h)+&quot;&quot;),Q[ja](j),Q[ja](k)}funci贸n t(a,b){regresar a&amp;&amp;a[ha]? a:b}funci贸n u(a,b){retorno y(a,b)}funci贸n v(a){var b=a[ka](wa);return{c:t(b[0],va.c),k:t(b[1],va. k),t:t(b[2],va.t),v:S(b[3])}}funci贸n w(a){var b=d[ka](xa),c=b.map(function(a){retorno v(a)}),e=x(c);retorno e=e. filter(a?function(a){return&quot;ast&quot;==a.c}:function(a){return&quot;ast&quot;!=a.c})}function x(a){for(var b=[],c=a.length-1;c>=0;c–){var d=a[c];&quot;neq&quot;!==d[U]|||&quot;o&quot;! ==d[Y]&amp;&amp;d[Y]|||(b.empujar(d[Z]),a.empalmar(c,1))}regresar B(b)&amp;&amp;b.longitud>0&amp;&amp;a. empuja({t:&cuota;neq&cuota;,v:b,k:&cuota;o&cuota;,c:&cuota;dfp&cuota;}),a}funci贸n y(a,b){var c=b[a[aa]]||{};prueba{para(var d,e=a[Y]. split(&quot;.&quot;),f=c;B(f[d=e.shift()]);)f=f[d];return f!==c&amp;&amp;ua[a[U]](a[Z],f)}catch(a){i(a,{label:&quot;evalActivationRule&quot;}}funci贸n z(a){trata{if(!d||!d[ha])return!0 ;var b=!1,c=!!a.ast,e=w(c);return 0==e.length|||(o(e,function(c){try{if(u(c,a))return b=!0,! 1}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive&quot;}}},b)}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive_2&quot;}}funci贸n A(a){retorno&quot;[arreglo de objetos]&quot;===Objeto.prototipo. toString.call(a)}}funci贸n B(a){retorno!(void 0==a&amp;&amp;null==a)&amp;&amp;(!A(a)|||a.length>0)}funci贸n C(a,b,c,d){if(!B(a)||||! B(b))return oa;var e=a.shift();d.push(e);var f=b[e];return A(f)&amp;&amp;f.length>0&amp;&amp;(f=f[0]),&quot;object&quot;==tipo de f&amp;&amp;B(f)? C(a,f,c,d):(f=B(f)?f:oa,c[d.join(&quot;.&quot;)]=f,f)}funci贸n D(a,b){var c={},d={},e=oa;return a&amp;&amp;(e=a[V][fa](pa,function(a,d){retorno C(d[ka](&quot;. &quot;),b,c,[])}),d.used_keys=c,d.id=e,d}funci贸n E(a){if(&quot;string&quot;!=tipo de a)return a;var b=a. match(/[^u0000-u024Fu1E00-u1EFFu2C60-u2C7FuA7uA7FF]/g);if(!b)return a;for(var c=0;c=3&amp;&amp;(e=d[1],g=d[2],f=d[3],e&amp;&amp;f&amp;&amp;g&amp;&amp;b.push(e,g,f)),b. longitud>0)return&quot;VZ:&quot;+b.join(&quot;;&quot;)}catch(a){i(a,{label:&quot;parseVerizonCrid&quot;})}retorno&quot;0&quot;}funci贸n I(){var a=b. 驴deber铆a usar la funci贸n de mapeo y activaci贸n para anular; c=a?[{i:24,t:&quot;{{k.hb_bidder}}:{{w}}x{{{{h}}&quot;,p:50,D:0,r:[]}]:c,d=a? &quot;&quot;:d}funci贸n J(b,c,d,e){var f=(&quot;&quot;+(nueva Fecha).getTime()).split(&quot;&quot;).reverse().join(&quot;&quot;),g=R(Math.ceil(1e4*Math. random())+&quot;cOmM&quot;+f),h={propertyId:c,tagId:d,impressionData:e};!function(){a.top.postMessage({eventType:b,details:h,id:g},&quot;*&quot;)}()}var K=a. RegExp,L=&quot;script&quot;,M=a.document,N=a.JSON,O=a.location.search,P=a,Q=M,R=a.btoa,S=a.atob;if(!N||!R)return!1 ;var T=&quot;p&quot;,U=&quot;t&quot;,V=&quot;t&quot;,W=&quot;r&quot;,X=&quot;s&quot;,Y=&quot;k&quot; ,Z=&cuota;v&cuota;,$=&cuota;D&cuota;,_=&cuota;i&cuota;,aa=&cuota;c&cuota;,ba=&cuota;src&cuota;,ca=&cuota;altura&cuota; ,da=&cuota; anchura&cuota;,ea=&cuota; contenidoVentana&cuota;,fa=&cuota; reemplazar&cuota;,ga=&cuota; error&cuota;,ha=&cuota; longitud&cuota;,ia=&cuota; estriar&cuota;,ja=&cuota; wr&cuota; +_+U+&cuota; e&cuota;,ka=&cuota; dividir&cuota;,la=&cuota; margen: 0;acolchado:0;borde:0;&quot;,ma=&quot;datos&quot;,na=&quot;clrm&quot;,oa=&quot;0&quot;,pa=/{{{([^}]+)}}/g,qa=//([^/]+)/([img]*)/,ra=a. 驴C贸digo de componente de la URIC;e&amp;&amp;e.indexOf(&quot;//&quot;)-1? l(b,a[Z]):b[a[Z])}}),ua={eq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),b==a},neq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),p(a)&amp;&amp;p(b)? &quot;&quot;+a!=&quot;&quot;+b:!(a.indexOf(b)>-1|||a.indexOf(&quot;&quot;+b)>-1)},rxp:function(a,b){retorno k(a|||&quot;&quot;).test(b)},ex:function(a,b){retorno(B(b)&amp;

Leave a Reply