Dulces de coco

Dulces de coco

Receta Dulces de coco 2007 4 /5

Estas tortas de coco son un espect谩culo porque son buenas y muy r谩pidas de hacer. Mi amiga Flavia, desde que le di la receta, las hace todos los d铆as, ahora se ha convertido en una adicta al coco 馃槈 Las galletas de coco siempre son bienvenidas en mi casa porque nos encanta el coco y luego, dada la simplicidad y la rapidez de preparaci贸n de la receta… …realmente vale la pena probarlas, 驴qu茅 te parece?

  • Ingredientes para 30 galletas de coco:
  • 170 g de harina de coco
  • 200 gr de az煤car
  • 40 gr. de harina
  • 2 huevos
    .

  • preparaci贸n: 15 min
  • cocci贸n: 10 min
  • total: 25 min

Versi贸n Thermomix Dulces de coco(funci贸n(a,b,c,d,e,f,g,h){$0027v2.202009241526$0027;funci贸n i(b,c){b&amp;&amp;(c.msg=b.mensaje),c.src=&quot;dfp-adaptador&quot;;var d=N. stringify({sendUrl:&quot;werror&quot;,payload:c});d=R(d),a.top.postMessage(&quot;cerr&quot;+d,&quot;*&quot;)}funci贸n j(a){var c=M.createElement(&quot;IFRAME&quot;);return c. style=la,c.marginAltura=0,c.marginAncho=0,c.scrolling=&quot;no&quot;,c[ba]=&quot;about:blank&quot;,c[da]=b.w,c[ca]=b.h,c. setAttribute(ma+&quot;-&quot;+na+&quot;-framed&quot;,&quot;true&quot;),a.appendChild(c),c[ea].document[ja](&quot;$0027),c}function k(a){var b=qa.exec(a);if(! b||b[ha]window[&quot;$0027+f+$0027&quot;]={};$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;tpid&quot;]=&quot;$0027+a+$0027&quot;;$0027+$0027window[&quot;$0027+f+$0027&quot;][&quot;$0027+a+$0027&quot;]=$0027+N. stringify(c)+&quot;;&quot;+&quot;&quot;,k=&quot;<&quot;+L+&quot; on&quot;+ga+$0027=&quot; $0027+i+$0027&supuesto; $0027+ba+$0027=&supuesto;$0027+e+$0027&supuesto; type=&supuesto;text/java$0027+L+$0027&supuesto;>&supuesto;;h&amp;&amp; (k=&cuadrado;<&cuadrado;+L+&cuadrado; on&cuadrado;+ga+$0027=&cuadrado;vac铆o($0027+g+$0027())&cuadrado; $0027+$0027&cuadrado; type=&cuadrado;texto/java$0027+L+$0027&cuadrado;>$0027+unescape(h)+&quot;&quot;),Q[ja](j),Q[ja](k)}funci贸n t(a,b){regresar a&amp;&amp;a[ha]? a:b}funci贸n u(a,b){retorno y(a,b)}funci贸n v(a){var b=a[ka](wa);return{c:t(b[0],va.c),k:t(b[1],va. k),t:t(b[2],va.t),v:S(b[3])}}funci贸n w(a){var b=d[ka](xa),c=b.map(function(a){retorno v(a)}),e=x(c);retorno e=e. filter(a?function(a){return&quot;ast&quot;==a.c}:function(a){return&quot;ast&quot;!=a.c})}function x(a){for(var b=[],c=a.length-1;c>=0;c–){var d=a[c];&quot;neq&quot;!==d[U]|||&quot;o&quot;! ==d[Y]&amp;&amp;d[Y]|||(b.empujar(d[Z]),a.empalmar(c,1))}regresar B(b)&amp;&amp;b.longitud>0&amp;&amp;a. empuja({t:&cuota;neq&cuota;,v:b,k:&cuota;o&cuota;,c:&cuota;dfp&cuota;}),a}funci贸n y(a,b){var c=b[a[aa]]||{};prueba{para(var d,e=a[Y]. split(&quot;.&quot;),f=c;B(f[d=e.shift()]);)f=f[d];return f!==c&amp;&amp;ua[a[U]](a[Z],f)}catch(a){i(a,{label:&quot;evalActivationRule&quot;}}funci贸n z(a){trata{if(!d||!d[ha])return!0 ;var b=!1,c=!!a.ast,e=w(c);return 0==e.length|||(o(e,function(c){try{if(u(c,a))return b=!0,! 1}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive&quot;}}},b)}catch(a){i(a,{label:&quot;isWrapperActive_2&quot;}}funci贸n A(a){retorno&quot;[arreglo de objetos]&quot;===Objeto.prototipo. toString.call(a)}}funci贸n B(a){retorno!(void 0==a&amp;&amp;null==a)&amp;&amp;(!A(a)|||a.length>0)}funci贸n C(a,b,c,d){if(!B(a)||||! B(b))return oa;var e=a.shift();d.push(e);var f=b[e];return A(f)&amp;&amp;f.length>0&amp;&amp;(f=f[0]),&quot;object&quot;==tipo de f&amp;&amp;B(f)? C(a,f,c,d):(f=B(f)?f:oa,c[d.join(&quot;.&quot;)]=f,f)}funci贸n D(a,b){var c={},d={},e=oa;return a&amp;&amp;(e=a[V][fa](pa,function(a,d){retorno C(d[ka](&quot;. &quot;),b,c,[])}),d.used_keys=c,d.id=e,d}funci贸n E(a){if(&quot;string&quot;!=tipo de a)return a;var b=a. match(/[^u0000-u024Fu1E00-u1EFFu2C60-u2C7FuA7uA7FF]/g);if(!b)return a;for(var c=0;c=3&amp;&amp;(e=d[1],g=d[2],f=d[3],e&amp;&amp;f&amp;&amp;g&amp;&amp;b.push(e,g,f)),b. longitud>0)return&quot;VZ:&quot;+b.join(&quot;;&quot;)}catch(a){i(a,{label:&quot;parseVerizonCrid&quot;})}retorno&quot;0&quot;}funci贸n I(){var a=b. 驴deber铆a usar la funci贸n de mapeo y activaci贸n para anular; c=a?[{i:24,t:&quot;{{k.hb_bidder}}:{{w}}x{{{{h}}&quot;,p:50,D:0,r:[]}]:c,d=a? &quot;&quot;:d}funci贸n J(b,c,d,e){var f=(&quot;&quot;+(nueva Fecha).getTime()).split(&quot;&quot;).reverse().join(&quot;&quot;),g=R(Math.ceil(1e4*Math. random())+&quot;cOmM&quot;+f),h={propertyId:c,tagId:d,impressionData:e};!function(){a.top.postMessage({eventType:b,details:h,id:g},&quot;*&quot;)}()}var K=a. RegExp,L=&quot;script&quot;,M=a.document,N=a.JSON,O=a.location.search,P=a,Q=M,R=a.btoa,S=a.atob;if(!N||!R)return!1 ;var T=&quot;p&quot;,U=&quot;t&quot;,V=&quot;t&quot;,W=&quot;r&quot;,X=&quot;s&quot;,Y=&quot;k&quot; ,Z=&cuota;v&cuota;,$=&cuota;D&cuota;,_=&cuota;i&cuota;,aa=&cuota;c&cuota;,ba=&cuota;src&cuota;,ca=&cuota;altura&cuota; ,da=&cuota; anchura&cuota;,ea=&cuota; contenidoVentana&cuota;,fa=&cuota; reemplazar&cuota;,ga=&cuota; error&cuota;,ha=&cuota; longitud&cuota;,ia=&cuota; estriar&cuota;,ja=&cuota; wr&cuota; +_+U+&cuota; e&cuota;,ka=&cuota; dividir&cuota;,la=&cuota; margen: 0;acolchado:0;borde:0;&quot;,ma=&quot;datos&quot;,na=&quot;clrm&quot;,oa=&quot;0&quot;,pa=/{{{([^}]+)}}/g,qa=//([^/]+)/([img]*)/,ra=a. 驴C贸digo de componente de la URIC;e&amp;&amp;e.indexOf(&quot;//&quot;)-1? l(b,a[Z]):b[a[Z])}}),ua={eq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),b==a},neq:function(a,b){retorno A(b)&amp;&amp;B(b)&amp;&amp;(b=b[0]),p(a)&amp;&amp;p(b)? &quot;&quot;+a!=&quot;&quot;+b:!(a.indexOf(b)>-1|||a.indexOf(&quot;&quot;+b)>-1)},rxp:function(a,b){retorno k(a|||&quot;&quot;).test(b)},ex:function(a,b){retorno(B(b)&amp;

Leave a Reply